طب الهی

طب ایرانی ؛ طب الهی و حکمی است

معجزه ای به نام ریوند

/ بازدید : ۴۷

به نام خدا


به فارسی ریوند نامند و آن بیخ ریباس است و بهترین او چینی است که سرخ مایل به زردی ثقیل الرّایحه باشد و بعد از آن قسم ترکی زعفرانی رنگ کم بو و بعد از آن خراسانی و زبونترین او زنجی سیاه برّاق صلب است و ریوند دواب خشبی کثیف می­باشد و بیخ ریباس آنچه قریب به ظاهر زمین است باریک و سیاه و غیر متشابه به ریوند است و چون بقدر دو سه زرع حفر نمایند ریوند ظاهر می­شود و مرکّب القوی می­باشد.

در اوّل دوم گرم و خشک و مسهل به عصر اخلاط غلیظه و رقیقه و خام و با قوّة قابضه و مقوّی قوّة جاذبة ‌جگر و پادزهر سموم بارده و مجفّف و محلّل و ملطّف و جالی و مدرّ بول و حیض و منضّج و مقطّع و مفتّح سدّة‌ جگر و سپرز و امعاء و مبرّد بالعرض به سبب شدّت تحلیل و جهت تنقیة امعاء و تحلیل نفخ او و انواع استسقاء و تخمه و مغص و ورم بارد احشاء و یرقان سددی و رفع اسهالی که از سدّة ماساریقا باشد و با گل سرخ و قوابض جهت اسهال دموی و بالخاصیه رافع تبها و حرارت غریبه است و جهت درد گرده (سنگ کلیه) و مثانه و رحم و خفقان و قرحة امعاء و نواصیر و بواسیر و تب ربع نافع و با جاوشیر و مطبوخ زبیب و بسفایج جهت قولنج سفلی و بلغمی و با آب پرسیاوشان جهت سنگ مثانه و با آب لسان الحمل جهت قطع نزف­الدّم و با هلیلة کابلی و غاریقون و صبر جهت تنقیة دماغ و انواع صداع بارده و صفراوی و شقیقه و فالج و دوار و کزاز و جنون و نزلات و با شراب ریحانی جهت فسخ عضل و عصب و سستی او و با طبیخ اسارون و قنطوریون جهت عرق­النّساء و تبهای بلغمی و ضعف مفاصل و درد او و با زرشک و صندل جهت ورم حارّ مزمن اعضای باطنی و مقوّی او و با انیسون جهت فواق و آروغ ترش و تمدّد تهیگاه و فتق و در دهن داشتن و آب او را فرو بردن جهت نفث­الدّم و سدّه و ورم سینه و ربو و بهر و طلای او جهت ضربه و سقطه و ضمادش با سرکه جهت کلف و قوبا و آثار ضربه  و با لعابها جهت ورم حارّة‌ مزمن و با قوابض جهت استحکام استخوان مخلوع و طلای او بین الکتفین جهت رفع خوف قلبی نافع و مضرّ سفل و مصلحش صمغ و گویند مضرّ مزاج اطفال و ضعفاست و شربتش تا دو درهم و بدلش در امراض معده و جگر یک وزن و نیم از گل سرخ و خمس او سنبل است و عصارة او که آب ریوند را جوشانیده باشند تا غلیظ شده باشد در عرض یک سال قویتر از اوست و ربّ ریوند که در دستورات مذکور است بهتر از عصارة ‌اوست.


برگرفته شده از تحفه حکیم مومن (تحفه المومنین) نوشته حکیم محمد مومن تنکابنی (ره)

......

پ. ن : ریوند یا راوند یکی از آبدست طبیب می باشد و گیاهی بسیار معجزه گر و بسیار پرکاربرد و موثر است که بسیار مورد علاقه من هستش

در چاقی های بلغمی بسیار استفاده بردم و خانمی را با دادن ریوند با توجه به شرایط مزاجی و اخلاطی در یک ماه سه سایز و چهار کیلو بدون ورزش و ر‍ژیم غذایی  کاهش وزن داد.

نویسنده : ۱ نظر ۰ لایک:) |

آویشن گیاه معجزه گر

/ بازدید : ۵۷

هو الشافی


بیشتر افراد آویشن رو می شناسن و این گیاه رو در درمان سرفه و سرماخوردگی به کار می برن

اما با خاصیت مرقق بودن اون آشنایی ندارند.

 

حرف از تصفیه و رقـیـق کـردن و رفع غلظت بالای خون  که می شه بسیاری از افراد اولین چیزی که به ذهنشون میاد حجامت هستش .

یکی از معجزات آویشن تصفیه و رقـیـق کـردن و رفع غلظت خون هستش در کتاب شریف تحفه حکیم مومن اومده و مجربات بر می رود.

روش استفاده : مقدارم مساوی از گیاه آویشن و عناب رو شسته ومخلوط کنید و داخل 2 لیوان آب بگذارید مدتی خیس بخوره و به مدت یک ربع دم کنید و روزانه 2 استکان میل کنید .

 


نویسنده : ۰ نظر ۱ لایک:) |

دوست های معده –گز علفی

/ بازدید : ۸۸

به نام خدا


 

دوست های معده – بخش اول - گز علفی

 

 

گز علفی شیره یک درخت هستش که طبیعت گرم و خشک داره و مزه شیرین داره و برای افرادی دیابتی مناسب نیست

گز علفی تقویت کننده و قابض برای فم معده (سر معده) هستش که افرادی که دچار ترش کردن
 یا خانم های بارداری که ویار دارن و یا آروغ ترش می زنن مناسب هستش از نفخ و

تولید رطوبات مضر جلوگیری می کنه از خاصیت دیگش می شه  میشه

به تقویت سیستم هاضمه اشاره کرد


بیشتر بخوانید : ورم سرد معده از نگاه شیخ الاطباء
                                 

نویسنده : ۰ نظر ۱ لایک:) |

ترکیبات داروهای 'گیاه سنا

/ بازدید : ۲۲۱

به نام خدا

مفرده سنا

 

طبیعت : گرم و خشک

سنا مخرج اخلاط سوخته از بدن هستش و پاک کننده خون و نیز برای این که اخلاط مضر از اعضای رییسه به سمت گوارش برای دفع کشیده بشوند بسیار مناسب است .

اما می خواهم چند تا راه حل به غیر دم کردن سنا در این پست اشا ره کنم  

روشی شماره یک

سنا با 4 برابر وزن آن روغن زیتون جوشانیده شود تا وزن مجموع به نصف برسه علاوه براى مسهل براى درد کمر و بواسیر نیز نافع است.

روش شماره دو 

حب مسهل سنا: برگ سناى مکى کوبیده، پوست هلیله سیاه، پوست هلیله کابلى، پوست هلیله زرد و مویز که دانه آن خارج شده باشد. از هریک به مقدار مساوى تهیه و ابتدا هریک از سنا و هلیله ‏ها را جداگانه کوبیده و از الک خارج کرده و با روغن بادام شیرین آغشته و مجموع را با مویز کوبیده و مخلوط کرده حب درست کنند و هر روز ناشتا 8- 7 گرم آن را بخورند و به همین مقدار نیز شب موقع خواب بخورند و روى آن آب گرم بنوشند، مسهل بسیار خوبى است.

روش شماره سه

مسهل عسلى سنا: 15 گرم سنا را در 500 گرم آب آلو بخارا دم کرده و صاف نمایند و 500 گرم عسل به آن اضافه نمایند و در  صبح یک فنجان بیاشامند.

روش شماره چهار 

شربت سنا: چهل مثقال برگ سنا، چهار مثقال بادیان را مى‏گیرند و سیصد مثقال آب را بجوش آورده بر روى آنها مى‏ریزند و پس از شش ساعت شیره آنها را گرفته و چهل و هشت مثقال شیر خشت و صد و پنجاه مثقال شکر بر آن افزوده و آن را مى ‏پزند تا بقوام برسد اندازه خوراکش ده مثقال است این دارو مسهل بسیار خوبى براى بیرون راندن خلط هاى سه‏ گانه (صفرا، سودا، بلغم) است و مواد چسبنده و اخلاط سوخته را از رگهاى بدن بیرون مى‏کشد مغز را پاکسازى مى‏کند و براى درد کهنه و درد نیمه سر (عصبه )و درد پهلو و بالاى ران و نیز بواسیر و دردهاى کمر و پشت مفید است براى درمان تبها و نیز براى تقویت کبد و معده و احشاء سودمند است.


منابع   

دقائق العلاج‏

معارف گیاهی

نویسنده : ۰ نظر ۲ لایک:) |

نکات طبی 1

/ بازدید : ۶۸۹

یا برهان 


آنچه در ادامه خواهید خواند 

اسم های گیاهان 

چند نسخه از مجربات 

و بیشتر از این ها 

  

نویسنده : ۱ نظر ۱ لایک:) | | ادامه مطلب

شربت آلو

/ بازدید : ۷۵۸

یا غفار


امروزه با توجه به سته ضروریه مردمان ما یبوست به یکی از بیماری های شایعه تبدیل شده است 

یکی از شربت های حوشمزه و ضد یبوست شربت آلو هست 

می توانیم از میوه آلو استفاده کنیم یا از برگ آلو یا آلو بخارا ، الو سیاه 

و تمر هندی ودیگر الو ها 

در کتاب قربادیان کبیر آمده است 

الو در طبع اول سرد و در دوم تر

در عملکرد امده است 

تبرید و ترطیب معده‏ (سرد کردن و رطوبت بخشی)

ساقط کننده شهوت طعام است 

 مسکن حرارت دل و مطفى صفرا (کاهش دهنده گرمایی قلب و ضد صفرا )

مصلحش عناب و مضر است بمعده و مصلحش کلقند


و اما شربت الوی ما 

الو را خیس کرده و روی گاز بگذارید تا کامل له شود هر چقدر که لازم شد اب اضافه کنید 

 و در اخر به اندازه یک چهارم الو ها ترنجبین اضافه کنید 

به بگذارید به قوام بیاید 

میل کنید و ما را هم از دعای خیر خودتان بی نصیب نگذارید 


نویسنده : ۲ نظر ۱ لایک:) |

سرما در گرما ، گرما در سرما

/ بازدید : ۷۶۲

به نام حضر ت حق


یکی از موضوعات مهم علم تدبیر نوع غذای که هر فرد باید میل کنند

فردی دارای طبع (مزاج) تر و سرد است که فردی چاق می باشد (بلغم)

با فردی دارای طبع (مزاج) خشک و گرم است که فردی لاغر می باشد (صفرا

باید به یک نوع غذا میل کنند 

مشکلی که ما در حال حاضر در جامعه با آن مواجه هستیم 

فرد بلغمی اگر دچار بیماری شد باید ضد نوع بیماری خود میل کند تا سلامتی خود را باز گرداند و اگر سالم است باید به اندازه از سردی و گرمی بهره مند بشود  و خود را به تعادل نزدیک کند و هم کمتر دچار بیماری شود 

در ادامه مطلب می توانید 

کتابچه الکترنیکی (PDF) و طبع های مواد خوراکی مانند 

میوه ها ، غذا ها ، بعقولات (حبوبات) ، حیواتات 

می توانید برداشته مطالعه کنید 

این کتابچه به صورت در یک برگ تهیه شده است 

 

   

               


                  

نویسنده : ۰ نظر ۱ لایک:) | | ادامه مطلب

خاکشیر

/ بازدید : ۱۰۷۶

بسم الله الرحمان الرحیمخاکشیر

  آن چه در ادامه خواهید خواند
  طبع خاکشیر
  روش اثر بخشی
  خواص خاکشیر از نگاه حکما
  کاربردهای غیر خوراکی
  نسخه های از خاکشیر
  و بیشتر از این ها ...


خاکشیر

 

نویسنده : ۲ نظر ۱ لایک:) | | ادامه مطلب
About Me
بسم الله الرحمان الرحیم
از خداوند شفای عاجل طلب می کنم
برای شفای تمام مریضان عالم
به دست طبیبان مسلمان شیعه
متخصص در طب ایرانی اسلامی
*الهی امین یا رب العلمین *


طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان