طب الهی

طب ایرانی ؛ طب الهی و حکمی است

السلام علیک یا ابا جعفر

/ بازدید : ۲۳۱

السلام علیک یا ابا جعفر ( ع )


...................

شهادت امام جعفر صادق (ع)

را به امام حی و حاضر ؛ امام حجت (عج)

 و

 تمام رهروان راستین 

ائمه اطهار (ع)

تسلیت عرض می کنم 

نویسنده : ۰ نظر ۱ لایک:) |

مناجات نامه

/ بازدید : ۲۹۰

یا حی یا قیوم


ﻳﻜﻲ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻝ ﺁﻣﻮﺧﺖ، ﭼﺮﺍﻏﻲ ﻧﻴﻔﺮﻭﺧﺖ؛

ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺳﺨﻨﻲ ﮔﻔﺖ ﻭ ﺩﻝ ﺧﻠﻘﻲ ﺑﺴﻮﺧﺖ.

ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺁﻳﻲ، ﺩﺭ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻧﻴﺎﻳﻲ، ﺣﻖ، ﺑﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ.

ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺵ ﺣﺎﺟﺖ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﻛﺮﺳﻲ،

ﻗﺼﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﭘﺮﺳﻲ؟

ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺑﺎﺵ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ؛

ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﭘﺲ ﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺮﺍ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﺳﺖ؟

ﺟﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺎﺍﻫﻞ ﻣﺒﺎﺩﻡ ﺻﺤﺒﺖ / ﻛﺰ ﻣﺮگ ﺑﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺎﺍﻫﻞ ﺑﻮﺩ

ِﺩﻝ ﺩﺭ ﺧﻠﻖ ﻣﺒﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮﻱ، ﺩﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﺭﺳﺘﻪ ﺷﻮﻱ.

ﺍﮔﺮ ﺟﺎﻥ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺩ، 

ﺷﺎﻳﺪ؛ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ، ﻣﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺪ.

ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻄﺎﺳﺖ ﻭ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﺰﺍﺳﺖ.

                  ﻫﺮ ﻛﻪ ﺭﺍ ﺭﻧﺞ ﺑﻴﺶ، ﮔﻨﺞ ﺑﻴﺶ.


ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ


پ ن


اللهم صل آل محمد وآل محمد و عجل فرجهم نویسنده : ۷ نظر ۱ لایک:) |

عبرت ها در گذرند

/ بازدید : ۳۰۴

هوالفتاح العلیم


ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﻗﺘﻞ ﻧﺰﺩ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ 

ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﻘﺘﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎﺹ ﺑﻮﺩﻧﺪ 

ﻗﺎﺗﻞ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﺩﺭﻗﺒﺎﻝﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﺳﻪ ﺭﻭﺯﻣﻬﻠﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮﺩ 

ﺷﺎﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ؟

ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ : ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ 

ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ : ﺍﯼ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻﺭ ﺁﺭﺍﺩ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺿﻤﺎﻧﺖﻣﯿﮑﻨﯽ ؟

ﺁﺭﺍﺩﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩ : ﺑﻠﻪ ﺳﺮﻭﺭﻡ 

ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ

ﺣﮑﻢ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ

 ﺁﺭﺍﺩ ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩ : ﺿﻤﺎﻧﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ

ﻗﺎﺗﻞ ﺭﻓﺖ 

ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺁﺭﺍﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺸﻮﺩ

ﺍﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻏﺮﻭﺏ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺑ ﻮﺩ

 ﺑﯿﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺟﻼﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ 

 ﺷﺎﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﭼﺮﺍ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺴﺘﯽ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ ؟

ﻗﺎﺗﻞ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻭﻓﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ 

ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ :

ﭼﺮﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﯼ ؟

 ﭘﺎﺳﺦﺩﺍﺩ :ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺧﯿﺮ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻭ ﻧﯿﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ

 ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﻘﺘﻮﻝ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ  

ﻣﺎﺍﺯ ﺍﻭﮔﺬﺷﺘﯿﻢ 

ﺯﯾﺮﺍ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺨﺸﺶ ﻭ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ


..............

 پ . ن

        آیا هنوز این ترس هاو گذشت ها در بین ما هست ؟

نویسنده : ۱ نظر ۱ لایک:) |

بیاد سیمین بهبهانی

/ بازدید : ۳۱۹

یا قاضی الحاجات    

چرا رفتی با صدای استاد همایون شجریان


چرا رفتی، چرا؟- من بی قرارم

                                  به سر، سودای آغوش تو دارم

                                                                      نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟

ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟

                                  نه هنگام گل و فصل بهارست؟

                                                                      نه عاشق در بهاران بیقرارست؟

نگفتم با لبان بستهٔ خویش

                                    به تو راز درون خستهٔ خویش؟

                                                                         خروش از چشم من نشنید گوشت؟

نیاورد از خروشم در خروشت؟

                                        اگر جانت ز جانم آگهی داشت

                                                                              چرا بی تابیم را سهل انگاشت؟

کنار خانهٔ ما کوهسارست

                                    ز دیدار رقیبان برکنارست

                                                                            چو شمع مهر خاموشی گزیند

شب اندر وی به آرامی نشیند

                                          ز ماه و پرتو سیمینهٔ او

                                                                                حریری اوفتد بر سینهٔ او

نسیمش مستی انگیزست و خوشبوست

                                   پر از عطر شقایق های خودروست

                                                                               بیا با هم شبی آنجا سرآریم

دمار از جان دوری ها برآریم

                                    خیالت گرچه عمری یار من بود

                                                                            امیدت گرچه در پندار من بود

بیا امشب شرابی دیگرم ده

                                    ز مینای حقیقت ساغرم ده

                                                                              دل دیوانه را دیوانه تر کن

مرا از هر دو عالم بی خبر کن

                                  بیا! دنیا دو روزی بیشتر نیست

                                                                              پی ِ فرداش فردای دگر نیست

بیا... اما نه، خوبان خود پرستند

                                     به بندِ مهر، کمتر پای بستند

                                                                               اگر یک دم شرابی می چشانند

خمارآلوده عمری می نشانند

                                     درین شهر آزمودم من بسی را

                                                                                    ندیدم باوفا زآنان کسی را

تو هم هر چند مهر بی غروبی

                                    به بی مهری گواهت این که خوبی

                                                                                 گذشتم من ز سودای وصالت

                                       مرا تنها رها کن با خیالت

                          

                                                شعری از خانم سمین بهبهانی

نویسنده : ۰ نظر ۱ لایک:) |

بخش اول ارکان

/ بازدید : ۶۳۵

یا احسن الخالقین

ارکان

آن چه در ادامه خواهید خواند 

تعریف ارکان از دید حکیم بوعلی سینا 

تعریف ارکان توسط شارحین کتاب قانون شیخ بوعلی

نگاه حکیم جرجانی ره نسبت به ارکان

تعریف حکیم چغمینی دز کتاب قانونچه

تصاویر توضیحات بیشتر از این ها نویسنده : ۱ نظر ۱ لایک:) | | ادامه مطلب

جشن بندگی مبارک

/ بازدید : ۲۸۷

یا احسن الخالقینقدر بشناسید مستان آخرین پیمانه را
ساقی امشب میکند تعطیل این میخانه را
گو به مهمانان که مهمانی به پایانش رسید
خورده یا ناخورده باید ترک کرد این خانه را.

عید سعید فطر بر همه عاشقان مبارک


نویسنده : ۱ نظر ۱ لایک:) |

توصیه های طبی بعد از ماه مبارک رمضان

/ بازدید : ۵۱۶

یا ارحم راحمین


ماه مبارک رمضان در خال اتمام است

و برخی ها فکر می کنند که با اتمام این ماه مبارک

باید باز به اصول تغذبه غلط قبل از ماه مبارک باز گردن

و همان روش های قبلی را پی بگیرند

در این مقاله به اصلاح تغذیه می پردازم

در این مقاله که به صورت pdf تهیه کردم

توصیه های و نکاتی که با نگاه طبی این ماه مبارک به ما می اموزد

را یادآوری کرده ام

در این فایل می خواندید


روش های صحیح تغذیه

توصیه های قبل و بعد از غذا

یک ترکیب بی نظیر برای دهان شویه گیاهی جایگزین خمیر دندان شیمیایی


دریافت جزوه توصیه های طبی بعد از ماه مبارک رمضاننویسنده : ۰ نظر ۱ لایک:) |
About Me
بسم الله الرحمان الرحیم
از خداوند شفای عاجل طلب می کنم
برای شفای تمام مریضان عالم
به دست طبیبان مسلمان شیعه
متخصص در طب ایرانی اسلامی
*الهی امین یا رب العلمین *


طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان